Mirëmbajtja e pastërtise publike

 

Mirëmbajtja e pastërtise publike nenkupton  pastrimin ,  fshirjen dhe larjen e sipërfaqeve publike  qarkulluese , mirëmbajtjen  e rrugëve për këmbësorë, brigjeve dhe sipërfaqeve  të tjera të rregulluara,  transportimin  dhe deponimin e mbeturinave .

Dinamika e mirëmbajtjes  së pastërtisë publike  të sipërfaqeve qarkulluese  publike është e caktuar  me programin e propozuar  të punës  i cili përgatitet në pajtim me  vendimin për  rendin komunal.

 

Organizimi i kryerjes së aktiviteteve të rregullta

 

Për kryerjen më të mirë  të punëve  nga ana e repartit për  pastërtinë   publike komunale , rrugicat grupohen  operativisht në  tre kategori :

  1. Kategoria e rrugicave që fshihen cdo ditë
  2. Kategoria  e rrugicave  që fshihen  cdo të dytën ditë të javës
  3. Kategoria  e rrugicave  që fshihen  një herë në javë

 

Mirëmbajtja  e parqeve  publike dhe gjelbërimit

 

Reparti  për  parqe  dhe  gjelbërim  në kuadër  të  NJ.P Hortikultura  i mirëmban  sipërfaqet  e gjelbërta  në territorin  e qytetit  të Strugës  , edhe atë,parqet  në territorin  qendror  të  qytetit , sipërfaqet  e gjelbërta  të rrugëve  , bulevardeve , parqeve të pyllëzuara dhe leave  të luleve . Në kuadër  të ketij  reparti   punon lulishtja  e  cila prodhon lule  sezonale dhe fidane  të tjera.

 

Menaxhimin e varrezave dhe fidanishtes 

 

Në përbërje të sektorit operativa në terren punon edhe reparti i varrezave, varrezat e krishtera të qytetit të cilat i menaxhon  NP’’Komunale” janë vendosur në vendin “Lenishte” , lokaliteti mera e vogël në hyrje të Strugës nga ana perëndimore.

Në  repartin  varrezat  kryhen aktivitetet vijuese:

  • Caktimi i vendeve të varrimit
  • Koordinimi dhe bashkëpunimi me operatorë
  • Koordinimi dhe bashkëpunimi me gurgdhendësit
  • Kryerjen e shërbimeve në morg
  • Punë ndertimore (betonimi i fundamenteve , pllakëzimi , etj.)
  • Mirëmbajtja e pastërtisë dhe gjelbërimit  të varrezave.

 

Tregu i qytetit

 

                Tregu  i gjelbërt për shitjen  e prodhimeve bujqësore dhe të tjera është vendosur në pikën e qendrës të qytetit e  cila  sipërfaqe  është  në   bazë  të planit  dhe  orarit  të  verifikuar  për  punë.

NP “Komunale’’ – Strugë i jep rëndësi të veçantë pastërtisë në treg. Për atë qellim  kujdeset grupi i veçantë i pastruesve të cilët dy herë në ditë e fshijnë , e mbledhin  dhe  deponojnë bërllokun në hapësirë të veçantë në kontenjerë , të cilët zbrazen çdo ditë . Larja e tregut  bëhet sipas nevojës ose më së  paku  një herë në muaj.