NP “Komunale” Strugë  është ndërmarje  publike  lokale e organizuar  për kryerjen  e  veprimtarive komunale, në  territorin e komunës së  Strugës. Çdo vit NP Komunale përgatit  program,për punën,me çka arrihet  planifikimi i punimit  si dhe kontrolli i regullt,për  kryerjen  e aktiviteteve  të planifikuara,me qëllim të  realizimit  të  nevojave të qytetit  dhe  popullatës,si dhe nevojave të veçanta të cilat paraqiten në Strugë,si qendër turistike.

Në kuadër të punës së saj, NP Komunale  Strugë  i kryen aktivitetet  e saja në pajtim me  ligjin  e ndërmarrjeve  publike ,  ligjin për  veprimtari  komunale , ligjin për menaxhimin e mbeturinave dhe  ligjin  e pastërtisë  publike.

Mirëmbajtja  e organizuar   dhe e përditshme e  pastërtisë në qytet ,  mirëmbajtja e gjelbërimit ,  funksionimi   i rregullt i tregut të qytetit ,  mirëmbajtja e varrezave të krishtera  të qytetit dhe  servisit  të  shërbimeve të nevojshme,janë  veprimtari  pikënisëse të cilat  i  ushtron NP Komunale Strugë.

 

Adresa:  Marshall Tito p.n. Tregu i Qytetit Strugë
Tel:         046786640
Fax:        046780357
Email:     komunalnostruga@yahoo.com