ЈП Комунално Струга е локално јавно претпријатие организирано за вршење на општински активности на територијата на општина Струга. Секоја година ЈП Комунално  подготвува програма за работа која предвидува планирање и редовна контрола за спроведување на планираните активности со цел да се задоволат потребите на градот и населението, како и посебните потреби презентирани во Струга , како туристички центар.

Во рамките на својата работа, ЈП Комунално  Струга ги врши своите активности во согласност со Законот за јавни претпријатија, Законот за општински активности, Законот за управување со отпад и Законот за јавна чистота.

Организирано и секојдневно одржување на чистотата во градот, одржување на зеленилото, редовно функционирање на градскиот пазар, одржување на градските христијански гробишта и услугите на неопходните услуги се почетните активности кои ги води ЈП Комунално  Струга

 

Адреса:  Маршал Тито б.б. Градски Пазар, Струга
Тел:         046786640
Факс:        046780357
Е-маил:     komunalnostruga@yahoo.com