Pastrimi i deponive të egra në Komunën e Strugës

posted in: News | 0

NP Komunale-Strugë në bashkëpunim me Komunën e Strugës, në periudhën e kaluar dhe atë duke filluar nga data 25.06.2018,zbatoi aksionin për pastrimin e deponive të egra në territorin e Komunës.Përkrah mbeturinave komunale nga deponitë e egra u ngritën edhe mbetje nga … Continued

Shpallje e konkursit

posted in: News | 0

    Lënda:Shpallje e konkursit     Në bazë të nenit.37 nga Ligji për ndërmarrjet publike.nenit.20 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik(“Gazeta zyrtare e RM”nr.27/14 dhe 119/14) dhe nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune,drejtori i … Continued

Filloj rregullimi i Parkut të Poezizë në Strugë

posted in: News | 0

Ekipet e NP Komunale Strugë në bashkëpunim me Komunën e Strugës filluan me rregullimin e Parkut të poezisë.U fillua me vendosjen e sistemit të ujitjes ,gjithashtu u fillua me vendosjen ndriçimit plotësues të parkut.Për atë qëllim u hap kanal për … Continued

NJOFTIM PËR TENDERAT E SHPALLURA

posted in: News | 0

1,Fatura  të shtypura për mbeturina me shpallje nr 1/2018 2.Furnizimi me karburant për automjete motorike me shpallje nr 2/2018 3.Furnizimi me vajra motorike,lubrifikante dhe antifriz me shpallje nr 3/2018 4.Furnizimi me materiale për zyra me shpallje nr 4/2018

Pastrimi i shëtitores

posted in: News | 0

Pastrimi i shëtitores në hyrje të qytetit në rrugën prej te lagjјa Bashkimi deri tek varrezat e krishtera      

1 2 3 4