Përgatitja e shtretërve të luleve

posted in: News | 0

Të punësuarit e NP Komunale Strugë në sektorin e Gjelbërimit Publik filluan me rrethimin dhe pastrimin e leave të gjelbërta,gjegjësisht me përgatitjet për mbjelljen e luleve sezonale.        

Njoftim

posted in: News | 0

Njoftohen qytetarët e qytetit të Strugës se është e ndaluar deponimi i mbetjeve ndërtimore,degëve,pjesë të mobiljeve të vjetra dhe të ngjashme,pranë kontejnerëve për mbeturina komunale,si dhe në hapësirat publike në qytet.Qytetarët e qytetit të Strugës që të mund të lirohen … Continued

Njoftim

posted in: News | 0

Njoftohen qytetarët se NP”Komunale”-Strugë,për shkak të parkimit të parregullt të automjeteve nëpër rrugët e qytetit,ballafaqohet me problemin e kryerjes me sukses të pastrimit të borës nga rrugët. Qytetarët luten që automjetet e tyre ti parkojnë në vendet e caktuara për … Continued

Aksijon gjeneral per pastrimin e rrugeve te qytetit

posted in: News | 0

Në vijim të kësaj dite ekipet e NP Komunale-Strugë realizuan aksionin për pastrimin e tërësishëm të një pjese të rrugëve në Qytetin e Strugës. Në kuadër të aksionit u bë fshirja e një pjese të rrugëve anësore në qytet,dhe ishin … Continued

Shpallje e konkursit

posted in: News | 0

      Lënda:Shpallje e konkursit     Në bazë të nenit.37 nga Ligji për ndërmarrjet publike.nenit.20 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik(“Gazeta zyrtare e RM”nr.27/14 dhe 119/14) dhe nenit 22 dhe 23 nga  Ligji për marrëdhënie pune,drejtori … Continued

1 2 3 4