Shpallje e konkursit

posted in: News | 0

 

 

 

Lënda:Shpallje e konkursit

 

 

Në bazë të nenit.37 nga Ligji për ndërmarrjet publike.nenit.20 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik(“Gazeta zyrtare e RM”nr.27/14 dhe 119/14) dhe nenit 22 dhe 23 nga  Ligji për marrëdhënie pune,drejtori i

NP”Komunale”-Strugë

Shpall

SHPALLJE PUBLIKE

 

Për pranimin e

  1. 10(dhjetë) kryerës në vendin e punës Punëtor për grumbullimin e mbeturinave, KDR 03 05B02 021,me shkollim fillor, pa  përvojë pune, me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë neto  kushton 12.507,00 den.

2.4(katër) kryerës në vendin e punës Punëtor në gjelbërim KDR 0305 B02 015 me shkollim fillor, pa  përvojë pune me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë net kushton 12.008,00 den.

3.3(tre) kryerës në vendin e punës Shofer i makinës së veçantë komunale KDR 03 05 B02 068,me shkollim të mesëm,Patent shoferi kategoria C,me më së paku 2 vjet përvojë pune  në profesion, me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë neto kushton 15.372,00 den.

4.1(një)  kryerës në vendin e punës Mirëmbajtës  i varrezave të krishtera KDR 0401 A03 027 me shkollim fillor,me më së paku 2 vjet përvojë pune , me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë neto kushton 13.505,00 den.

5.1(një)  kryerës në vendin e punës Bravëndreqës saldator KDR 0401 A01 098 me shkollim të mesëm,bravëndreqës i kualifikuar, me më së paku 4 vjet përvojë pune , me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë neto kushton 15.372,00 den.

6.1(një)  kryerës në vendin e punës Rojtar-i rendit në Treg KDR 0305 B02 017 me shkollim fillor ,me ose pa përvojë, pune me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë neto kushton 12.008,00 den.

7.1(një)  kryerës në vendin e punës Punëtor-Mjeshtër(kategoria e tretë) KDR 0401 A03 009 me shkollim fillor me më së paku 2 vjet përvojë pune, me kohë të pacaktuar pune-Rroga bazë neto kushton 13.505,00 den

 

-Kandidatët duhet që ti plotësojnë kushtet e përgjithshme në vijim

-Të jetë shtetas i RM

-Ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën  maqedone

-Të jetë i rritur

-Të ketë aftësi të shëndetshme për vendin e punës

-Me aktgjykim të formës së prerë të mos jetë dënuar për ndalimin e kryerjes së profesionit,veprimtarisë ose detyrës

Kandidatët duhet që ti plotësojnë kushtet e veçanta  në vijim

Te ketë kualifikimet e duhura profesionale për vendin e punës

Të ketë përvojë të duhur pune për vendin e punës

Të ketë kompetenca të veçanta pune për vendin e punës

Kandidatët e interesuar ,duhet që ti dorëzojnë këto dokumente, për përmbushjen e kushteve të nevojshme për vendin e punës,origjinalin ose kopjen të noterizuar

-Çertifikatën e shtetësisë

-Çertifikatën e lindjes

-Dëshmi  se me aktgjykim të formës së prerë të mos jetë dënuar për ndalimin e kryerjes së profesionit,veprimtarisë ose detyrës

-Diplomë për arsimin e kryer

-Vërtetim për përvojën e punës nëse kërkohet

-Formular i plotësuar i postuar në faqen e internetit të NP Komunale-Strugë

Procedura për zgjedhjen e punësimit e dhënësve të shërbimit në NP përbëhet nga verifikimi i të dhënave të regjistruara te formulari për punësim me kushtet e vërtetuara në shpalljen publike, verifikimin e të dhënave të regjistruara te formulari për punësim, me kushtet e vërtetuara në shpalljen publike, verifikimin e dëshmive të paraqitura në formular dhe intervistë.

Procedura për punësimin e personalit ndihmës teknik(magazinier) do të zbatohet në përputhje me dispozitat e ligjit për marrëdhënie pune.

Shpallja zgjat 3(tre) ditë pune ,llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor në tre gazeta ditore nga të cilat një nga gazetat të cilat shtypen në gjuhën  të cilën e folin më së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin në gjuhën zyrtare që ndryshon nga maqedonishtja.

Kandidatët, formularët dhe të gjitha dokumentet e nevojshme  ti dorëzojnë në këtë adresë:

NP Komunale Strugë

Rr.”Mareshali Tito”pn

Personalisht ose nëpërmjet postës

NP Komunale Strugë

K.D.drejtor Ivan Kleçkaroski

 

 

FORMULAR-PËR-PUNËSIM