LAJMET E FUNDIT

Njoftim

| |

Njoftohen qytetarët e qytetit të Strugës se është e ndaluar deponimi i mbetjeve ndërtimore,degëve,pjesë të mobiljeve të vjetra dhe të ngjashme,pranë kontejnerëve për mbeturina komunale,si dhe në hapësirat publike në qytet.Qytetarët e qytetit... READ MORE

Njoftim

| |

Njoftohen qytetarët se NP”Komunale”-Strugë,për shkak të parkimit të parregullt të automjeteve nëpër rrugët e qytetit,ballafaqohet me problemin e kryerjes me sukses të pastrimit të borës nga rrugët. Qytetarët luten që automjetet e tyre... READ MORE

Shpallje e konkursit

| |

      Lënda:Shpallje e konkursit     Në bazë të nenit.37 nga Ligji për ndërmarrjet publike.nenit.20 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik(“Gazeta zyrtare e RM”nr.27/14 dhe 119/14) dhe nenit 22... READ MORE